Сертификат CE

Сертификат CE

"СЕ" е сертификат, който е стандарт за здраве, безопасност и опазване на околната среда за продукти, продавани в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и такива предназначени или произведени за продажба в ЕИП.

Информация за сертификат CE

Логото СЕ е знак за сертифициране, който показва стандартите за здраве, безопасност и опазване на околната среда за продукти, продавани в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП).  СЕ се слага и върху продукти, продавани извън ЕИП, които са произведени или предназначени за продажба в ЕИП. Това прави логото разпознаваемо в световен мащаб дори и за хора, които не са запознати.

СЕ декларира на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите сертификати на ЕО

Когато производителят поставя марката "СЕ" върху продукт, това означава, че той отговаря на всички съществени изисквания за здраве и безопасност от всички сертификати, приложени към неговия продукт. . СЕ гарантира, че са направени всички тестове, оценки и оценка на продукта и те отговарят на всички изисквания на всички сертификати, които се прилагат към дадения продукт.

Със сертификата 93/68 / ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. за изменение на сертификатите: 87/404 / ЕИО (обикновени съдове под налягане), 88/378 / ЕИО (безопасност на детските играчки) 89/106 / ), 89/336 / ЕИО (електромагнитна съвместимост), 89/392 / ЕИО (машини), 89/686 / 90/396 / ЕИО (уреди за изгаряне на газообразни горива), 91/263 / ЕИО (термично оборудване за далекосъобщения), 92/42 / ЕИО (нови водогрейни котли, работещи с течни или газообразни горива) / 42 / ЕИО (медицински изделия) и 73/23 / ЕИО (електрическо оборудване, предназначено за използване в определени граници на напрежение)
Размерът на логото СЕ върху продуктите  трябва да бъде най-малко 5 мм.
Ако външността и изработката на даден продукт не позволяват  логото да бъде поставено върху самия продукт, то тогава трябва да се постави върху опаковката или придружаващите го документи.
Ако даден сертификат изисква участието на нотифициран орган в процедурата за оценка на съответствието, идентификационният му номер трябва да бъде поставен зад логото на ЕО. Това се извършва под отговорността на нотифицирания орган.

Нашите помпи със сертификат CE

Обадете ни се
българскиEnglish